CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Chức năng - nhiệm vụ

cnnv.jpg
 

Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai
    1. Chức năng
    Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch công tác của Công đoàn phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn và chức năng của tổ chức Công đoàn; giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. 
    2. Nhiệm vụ
    - Nghiên cứu nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Tổng Liên đoàn, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy; các chính sách, chế độ của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của Công đoàn, đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động (CNVC-LĐ); Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh. Đề xuất Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về chủ trương, kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
    - Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương công tác đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thông qua. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thuộc chuyên đề theo yêu cầu của Ban Thường vụ. Đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích.
    - Hướng dẫn công đoàn cấp dưới về nghiệp vụ công tác công đoàn và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ và Thường trực Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao.


Văn phòng
    1. Chức năng
    Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVC-LĐ và công tác công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các Ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.
    2. Nhiệm vụ
    - Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hòa chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ để thực hiện Quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.
    - Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm thẩm định về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.
    - Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ và Ban Thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
    - Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVC-LĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVC-LĐ và Công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp với các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do Ban Thường vụ giao.
    - Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
    - Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự trị an trong cơ quan. Giúp Thủ trưởng cơ quan cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị cán bộ công chức cơ quan.
    - Tham mưu, đề xuất và triển khai các hoạt động đối ngoại; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng (nếu có)
    - Phối hợp với Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của đơn vị nhận khoán Nhà khách nội bộ Công đoàn tỉnh và báo cáo Thường trực Ban Thường vụ khi có vấn đề phát sinh.


Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động
    1. Chức năng
    Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đề xuất với Tỉnh ủy, tham gia với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan những nội dung liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát về pháp luật lao động, việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với CNVC-LĐ; tổ chức, chỉ đạo công tác bảo hộ lao động; hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, vay vốn giải quyết việc làm và các hoạt động xã hội của Công đoàn.
     2. Nhiệm vụ
    - Đề xuất các cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVC-LĐ.
    - Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan đến CNVC-LĐ và Công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và địa phương.
    - Theo dõi, hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
    - Chủ trì, phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ và ở các cấp công đoàn. Đảm nhận công tác thi đua khen thưởng của cơ quan LĐLĐ tỉnh.
    - Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác liên quan đến CNVC-LĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp dưới xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên; hội đồng hoà giải cơ sở; những biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động.
     - Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về Luật Công đoàn, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm, hoạt động xã hội từ thiện.
    - Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…
    - Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp.
    - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ lề lĩnh vực chính sách pháp luật và quan hệ lao động.
    - Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Kiểm tra tham mưu giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thành lập, nâng cấp, giải thể Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh; phụ trách Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh nhằm tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, đoàn viên và người lao động theo quy định.


 Ban Tổ chức - Kiểm tra 
    1. Chức năng
    Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Hướng dẫn và tổ chức nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.
Giúp Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh do Ban Chấp hành thông qua; chủ trì phối hợp với các ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVC-LĐ; theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp công đoàn.
    2. Nhiệm vụ
    2.1. Công tác tổ chức
    - Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh. 
    - Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phối hợp thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.
     - Thẩm định và trình Ban Thường vụ các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đề xuất thẩm tra, xác minh đối với cán bộ công đoàn theo thẩm quyền khi có yêu cầu.
    - Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ uỷ quyền: quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban, các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sát nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của công đoàn. Quản lý cán bộ theo phân cấp quản lý của Tỉnh ủy và của Tổng Liên đoàn bao gồm: quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác văn phòng Đảng đoàn; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ; quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.
    - Giúp Ban Thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động xét duyệt khen thưởng và đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng các đơn vị trong hệ thống tổ chức Công đoàn.
    - Hướng dẫn công đoàn cấp dưới xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra; quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành công đoàn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cùng cấp.
    - Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.
    2.2. Giúp Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
    - Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với tổ chức công đoàn cùng cấp và cấp dưới.
    - Kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.
    - Kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn.
    - Giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.
    - Tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định.
    - Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của tổ chức công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.
    - Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn đối với Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới.
    - Giúp Ủy ban Kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.
   - Chủ động phối hợp với các Ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.
   - Phối hợp với Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh, Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, đoàn viên và người lao động theo quy định.

 
Ban Tài chính
    1. Chức năng
    Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản của hệ thống công đoàn trong tỉnh theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành các quy định, hướng dẫn thu, chi, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn.
     2. Nhiệm vụ
     - Chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách công đoàn hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán năm, quyết toán định kỳ theo quy định, báo cáo Ban Thường vụ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
     - Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
      - Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính, tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của công đoàn.
     - Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm thu, chi và quản lý tốt tài chính, tài sản công đoàn.
      - Đề xuất kế hoạch tổ chức việc làm kinh tế của công đoàn; hướng dẫn các cấp công đoàn làm kinh tế công đoàn.
      - Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tài chính công đoàn cấp dưới và các đơn vị trực thuộc.
       - Đôn đốc việc trích nộp kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn theo quy định.
       - Phối hợp với Văn phòng theo dõi, giám sát hoạt động của đơn vị nhận khoán Nhà khách nội bộ Công đoàn tỉnh và báo cáo Thường trực khi có vấn đề phát sinh.


 Ban Tuyên giáo - Nữ công
    1. Chức năng
    - Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.      
    - Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác vận động nữ CNVC-LĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVC-LĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVC-LĐ.
     2. Nhiệm vụ
     2.1. Công tác Tuyên giáo
     - Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động.
     - Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVC-LĐ trong các thành phần kinh tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVC-LĐ; tham mưu Ban Thường vụ định hướng dư luận xã hội; tham mưu Ban Thường vụ bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. 
     - Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn. 
      - Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; xây dựng nội dung, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong CNVC-LĐ.
     - Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVC-LĐ.
      - Tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên truyền giáo dục, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ.
     2.2. Công tác Nữ công
    - Nghiên cứu, tham mưu về công tác vận động nữ CNVC-LĐ phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
    - Tham mưu, đề xuất hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác cán bộ nữ, các hoạt động về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác công tác dân số, chính sách sức khỏe sinh sản, chăm lo cho con CNVC-LĐ và công tác dân số/SKSS/KHHGĐ.
    - Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật đối với lao động nữ và trẻ em.
    - Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVC-LĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVC-LĐ và 
hoạt động nữ công báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
    - Tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ; thực hiện lồng ghép các hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ với hoạt động nữ công đoàn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công.
     - Cụ thể hóa việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Tổng Liên đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đối với công tác vận động nữ CNVC-LĐ trong tỉnh.
    - Theo dõi, hướng dẫn nội dung, hình thức, vận động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ.
 

 

OtherCopyright © 2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 09 Hai Bà Trưng - TP Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824279 - Fax: (0269)3823661 - Email: ldldtinh@gialai.gov.vn; 
Chịu trách nhiệm: Trần Lệ Nhung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 25 tháng 7 năm  2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.