LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH GIA LAI
Địa chỉ: 09 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 059 3824279
Fax: 0593823661
Email: ldld@yahoo.com.vn