CHUYÊN MỤC

Tin tức - Sự kiện > Hoạt động công đoàn ngành và tương đương > CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH GIA LAI VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NGƯỜI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC “TRUN

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH GIA LAI VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NGƯỜI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC “TRUNG THÀNH, TRÁCH NHIỆM, LIÊM CHÍNH SÁNG TẠO” GẮN VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA “NGÀY LÀM VIỆC 8 GIỜ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ” GIAI ĐOẠN 2014-2019

30/09/2019

Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai hiện đang quản lý 58 CĐCS trực thuộc với số lượng đoàn viên công đoàn là 2.925/2.959 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVC-LĐ), trong đó nữ 1.290 đoàn viên/1.320 CBCCVC-LĐ.


Triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động từ năm 1999, qua 18 năm thực hiện, đến tháng 8/2017 cuộc vận động được Công đoàn Viên chức Việt Nam đổi tên “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đến nay Cuộc vận động ngày càng được đẩy mạnh và phát triển rộng rãi hiệu quả hơn, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với nhiều phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Cải cách thủ tục hành chính”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”,... đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công đoàn Viên chức tỉnh đã cụ thể hóa nội dung của cuộc vận động vào tình hình và thực tiễn hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, động viên CBCCVC-LĐ học tập, nâng cao nhận thức chính trị, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, kiên định lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức… làm cho mỗi CBCCVC-LĐ ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đổi mới và đi đầu trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cuộc vận động được gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị ngày càng đạt nhiều kết quả, các tiêu chí của Cuộc vận động được cụ thể hóa và gắn với tiêu chí: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; nêu gương, gương mẫu thực hiện; nói đi đôi với làm… đồng thời gắn với phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và công văn số: 4225/UBND-NC ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các cơ quan, đơn vị đã thực hiện xây dựng cơ quan xanh-sạch-đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, có thời gian biểu làm việc khoa học; xây dựng tác phong văn hóa công sở trong quá trình thực thi công vụ. Đội ngũ CBCCVC-LĐ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; làm việc với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao; không sử dụng phương tiện và thời gian làm việc riêng, đổi mới tác phong người CBCCVC, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị và đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động và phong trào thi đua Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai đã bám sát Quyết định 442/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá của tỉnh, nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể của Chính phủ về cải cách nền hành chính Nhà nước. Từ nhận thức đó, trong những năm qua, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, CBCCVC-LĐ về cải cách hành chính, thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức Hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thông qua tập huấn nghiệp vụ, các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính… gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động xây dựng người cán CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc cải cách hành chính, trong thời gian qua CBCCVC, đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tích cực tham gia học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực tham mưu, đề xuất và tham gia triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. Công tác tham gia cải cách hành chính được, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, “Một cửa điện tử”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện đúng các quy trình hệ thống quản lý hành chính nhà nước theo hệ thống ISO tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; thực hiện các mô hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và quản lý hành chính Nhà nước.

Hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đã Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Hội nghị CBCCVC-LĐ hàng năm, kết quả đã có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC-LĐ đúng thời gian quy định; chất lượng Hội nghị CBCCVC-LĐ năm sau cao hơn năm trước: các cơ quan, đơn vị bám sát đúng nội dung, chương trình trong Nghị định số 04-NĐ/CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ và Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn; Tại Hội nghị các chỉ tiêu phấn đấu, các giải pháp thực hiện, các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCCVC-LĐ như: phúc lợi tập thể, chế độ tham quan, nghỉ mát, ốm đau, thai sản, lễ, tết…. được các cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm.

Phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của CBCCVC-LĐ được duy trì và phát triển tốt. CĐCS đã tham gia với chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để CBCCVC được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng với yêu cầu công tác, nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động trong phong trào CBCCVC-LĐ và hoạt động Công đoàn, nhiều cán bộ Công đoàn được rèn luyện và trưởng thành, được các cấp, các ngành, Đảng và Nhà nước đề bạt, bổ nhiệm và giới thiệu bầu cử vào các chức danh lãnh đạo cao hơn, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, hoạch định và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao của đội ngũ CBCCVC-LĐ.
Từ kết quả trên, đã có 05 CĐCS, 26 cá nhân được nhận cờ và bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 19 CĐCS, 116 cá nhân được nhận cờ và bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; 40 cá nhân, 09 CĐCS nhận cờ và bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tập thể Công đoàn Viên chức tỉnh được nhận 01 bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, 01 bằng khen của UBND tỉnh, 01 bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam; nhiều bằng khen và cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam...

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của CBCCVC,LĐ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011 – 2020.
- Cụ thể hoá các nội dung hoạt động của cuộc vận động và phong trào thành các chương trình hành động, việc làm thiết thực phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện cải cách hành chính.
- Chú trọng chất lượng các phong trào thi đua, thường xuyên vận động đoàn viên, CBCCVC phát huy tinh thần tự giác, hăng hái sáng tạo, tham mưu đề xuất các giải pháp, sáng kiến mới, gương mẫu chấp hành quy chế, quy chuẩn đạo đức, nội quy, tận tụy với công việc, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả cao, đồng thời ra sức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu, cửa quyền trong thi hành công vụ gắn với xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” nhằm góp phần thiết thực trong thực hiện thành công “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân”.
- Gắn việc thực hiện Cuộc vận động và phong trào thi đua với việc bình xét thi đua hàng tháng, cụ thể hóa các tiêu chí của Cuộc vận động và các tiêu chuẩn thi đua cũng như việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lựa chọn nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”…
                                                                                                                       
                                                                                                                           
Bài: Võ Hữu Hải
Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

OtherCopyright © 2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 09 Hai Bà Trưng - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059)3824279 - Fax: (059)3823661 - Email: ldldtinh@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Trần Lệ Nhung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 25 tháng 7 năm  2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.